V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „ GDPR “) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ( t. j. osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania: zamestnanec, odborník, dodávateľ, uchádzač o zamestnanie…).

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Spoločnosť TITANS freelancers, s.r.o., so sídlom: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 89105/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 (0) 908 857 752, e-mail: [email protected]

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete, ako dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, kontaktuje zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mailom na: [email protected] .

Odkiaľ získavame osobné údaje dotknutej osoby?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutej osoby. V prípade, ak získavame osobné údaje aj z iných zdrojov, poskytneme dotknutej osobe informáciu, odkiaľ sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, ak je ich spracúvanie nevyhnutné v súvislosti s
plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje, ak je ich poskytnutie zmluvnou
požiadavkou
vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Poskytnutie osobných údajov v rámci
predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom
prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, má táto právo súhlas kedykoľvek odvolať . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov , má
dotknutá osoba právo
namietať ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu jej osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na uvedených záujmoch (čl. 21 GDPR).

Akú dlhú dobu uchovávame osobné údaje dotknutej osoby?

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájde dotknutá osoba ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje dotknutej osoby a aký je právny základ ich spracúvania?

 • vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe
  Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý táto poskytuje dobrovoľne. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo na adresu: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Doba uchovávania: do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu 1 roka.
 • vybavenie žiadosti o kontaktovanie prostredníctvom vyplnenia formulára “Odporučiť IT špecialistu” na webeOsobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý táto poskytuje dobrovoľne. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo na adresu: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Doba uchovávania: do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu 1 roka.
 • vybavenie požiadavky dotknutej osoby na poskytnutie služby, vrátane požiadavky zadanej prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). Osobné údaje sú spracúvané na zmluvnom alebo predzmluvnom právnom základe s prevádzkovateľom.Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však po dobu 1 roka.
 • live chat komunikácia a zákaznícka podpora V prípade, ak sa rozhodne dotknutá osoba s nami komunikovať prostredníctvom live chatu na našej webovej stránke, osobné údaje, ktoré nám sama poskytne pri prihlásení a komunikácii spracúvame na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, ktorá má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením
 • písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Príjemcom údajov je dodávateľ softvéru na odosielanie správ a live chat Smartsupp.com, s.r.o.. (Česká republika). Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.Doba uchovávania: 120 kalendárnych dní
 • zaznamenávanie interných činností prevádzkovateľa smerujúcich k získaniu zákazníkaUvedený účel zahŕňa interné činnosti prevádzkovateľa spojené so zaznamenávaním priebehu procesu komunikácie, stretnutí, rokovaní a ďalších činností, ktoré musia byť vykonané pred uzatvorením obchodu s potenciálnym zákazníkom na základe jeho dopytu/ objednávky.Spracúvanie údajov potenciálneho zákazníka je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).Osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene potenciálneho zákazníka, ktorý prejavil záujem o naše služby/produkty, resp. jeho zamestnancov (v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový príp. telefonický kontakt, väzba na právnickú osobu, ktorej kontaktnou osobou je dotknutá osoba a údaj o jej funkcii/ pozícii). Spracúvanie ich údajov na tento účel sa zakladá na našom oprávnenom záujme zabezpečiť a sledovať proces kontraktácie (dojednania zmluvy) so
  záujemcom o dodanie služby/ produktu.

  Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však po dobu 1 roka.

 • výberové konanie (uchádzači o zamestnanie) Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie
  uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.
 • výberové konanie (záujemcovia o spoluprácu formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu na základe zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o spolupráci alebo inej zmluvy, fyzické osoby – podnikatelia)Spracúvanie osobných údajov (ako uchádzača o spoluprácu s nami) na tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s výberom obchodného partnera na základe jeho účasti vo výberovom konaní. Ide o činnosti, ktoré predchádzajú uzatvoreniu obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou – dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa (napr. komunikácia, informovanie o tom, či uchádzač uspel resp. neuspel). Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.
 • realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi vrátane evidencie dodávateľov
  a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi
  a evidencie počtu hodín práce vykonanej dodávateľom pre prevádzkovateľaTento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov zo zmluvy s dodávateľom, evidenciu zmlúv, objednávok, akceptačných protokolov a faktúr týkajúcich sa dodávateľov produktov a služieb ako aj administratívne úkony spojené so sledovaním plnenia záväzkov z uzatvoreného
  obchodného vzťahu, napr. sledovanie dohodnutých termínov, počtu odpracovaných hodín, spôsobov dodania produktu/služby.
  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba dodávateľ).

  Na tento účel spracúvame v evidencii dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) ako aj bežné údaje zamestnancov dodávateľa, a to na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv evidenciou zmluvnej dokumentácie a dokumentácie súvisiacej s plnením zmluvných záväzkov (zmluvy, faktúry, objednávky, akceptačné a preberacie protokoly, evidencia dodávok tovaru/ služieb a evidencia práce a jázd pri plnení záväzkov voči prevádzkovateľovi).

  Doba uchovávania: do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • realizácia existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi , vrátane evidencie zákazníkov
  a existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi
  Účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, evidenciu zmlúv so zákazníkmi a administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).V rámci účelu spracúvame aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zákazníka (ak je právnickou osobou) ako aj bežné (kontaktné) údaje zamestnancov zákazníka uvedené v zmluve so zákazníkom, a to na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv evidenciou zmluvnej dokumentácie a dokumentácie súvisiacej s plnením zmluvných
  záväzkov voči zákazníkom.

  Doba uchovávania: do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • obchodná komunikácia (v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov) Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s obchodnými partnermi (so zákazníkmi a dodávateľmi) pri vykonávaní obchodných činností.Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu.
 • platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov Na tento účel spracúvame kontaktné osobné údaje uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Ide o osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov alebo dodávateľov ako aj osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov.Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.Doba uchovávania: do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
 • vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve).
 • Zaradenie dotknutej osoby do evidencie/ databázy odborníkov s možnosťou ponuky spolupráce na projektoch našich zákazníkov Ak dotknutá osoba udelí súhlas pre spracúvanie jej osobných údajov, budeme na tento účel spracúvať osobné údaje, ktoré nám na tento účel poskytla najmä v životopise a jeho prílohách a
  vyplnením formuláru na našej webovej stránke (v rozsahu najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vzdelanie, kvalifikácia, odborné a pracovné skúsenosti, pracovné zaradenie, jazykové znalosti, vrátane fotografie).

  Súhlas zahŕňa aj poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby našim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú má dotknutá osoba kvalifikáciu alebo na ktorú sa špecializuje. K poskytnutiu údajov konkrétnemu zákazníkovi dôjde len v prípade, ak prejaví konkrétna dotknutá osoba záujem o účasť v realizovanom projekte, pričom ju o tejto skutočnosti budeme vopred informovať.

  Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nezaradíme dotknutú osobu do našej evidencie odborníkov. Evidencia má slúžiť na vyhľadanie a oslovenie vhodného odborníka pre danú oblasť (kandidáta na spoluprácu) pri realizácii projektu pre tretiu osobu (nášho zákazníka). Súčasťou je evidencia kontaktovania, ktorou sa má zamedziť opakovanému kontaktovaniu odborníka
  v súvislosti s tým istým projektom.

  Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: predmetné osobné údaje budú na tento účel prevádzkovateľom
  uchovávané do doby, kým dotknutá osoba svoj súhlas preukázateľne neodvolá.

 • vyhľadávanie odborníkov v oblasti informačných technológií – kandidátov na spoluprácu pri projektoch realizovaných pre tretie osoby (zákazníkov) a ich kontaktovanie Odborníkov vyhľadávame na internetovej stránke Profesia alebo na sociálnej sieti LinkedIn.Osobné údaje, ktoré dotknuté osoby zverejnili/ sprístupnili na webových stránkach Profesie a LinkedIn (údaje vo zverejnenom životopise a jeho prílohách, najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, kvalifikácii, jazykových znalostiach, odborných skúsenostiach, pracovnom zaradení) spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu: získať
  pre spoluprácu na projekte realizovanom pre tretiu osobu (zákazníka prevádzkovateľa) vhodného odborníka pre danú oblasť.

  Takto získané údaje dočasne zaradíme do evidencie odborníkov a spracúvame ich len po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme dotknutú osobu skontaktovali v súvislosti s konkrétnou ponukou účasti na projekte alebo so žiadosťou o udelenie súhlasu na to, aby sme jej odborný profil evidovali v našej evidencii odborníkov; najdlhšie však na dobu 3 mesiacov.

  V prípade, že súhlas na ďalšie spracúvanie v evidencii odborníkov dotknutá osoba neudelí alebo bude namietať proti spracúvaniu na tento účel, nebudeme ďalej spracúvať jej osobné údaje a vymažeme ich z dočasnej evidencie.
  Námietky môže dotknutá osoba zaslať e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme dotknutú osobu skontaktovali v súvislosti s ponukou spolupráce na projekte alebo so žiadosťou o udelenie súhlasu na zaradenie jej odborného profilu do evidencie odborníkov, najdlhšie však na dobu 3 mesiacov.

 • kontaktovanie potenciálneho dodávateľa v súvislosti s možnosťou budúcej spolupráce formou účasti na projekte realizovanom pre tretie osoby (zákazníkov) Spracúvanie údajov v rozsahu údajov uvedených v kontaktom formulári sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby.Spracúvaním osobných údajov na uvedený účel sa dotknutej osobe vytvára príležitosť/ možnosť uzavrieť v budúcnosti s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb tretej osobe (zákazníkovi prevádzkovateľa), a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb (zákazníkov prevádzkovateľa), ktoré prejavia záujem o dodanie mnou poskytovaných služieb.Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.Doba uchovávania: po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
 • profilovanie v súvislosti s výberom vhodného odborníka na spoluprácu na projekte realizovanom pre zákazníkaV súvislosti so spracovaním životopisov odborníkov, ich roztriedením a výberom vhodného kandidáta (odborníka) pre spoluprácu na projekte realizovanom pre tretiu osobu (zákazníka) vykonávame aj profilovanie osobných údajov uvedených v odborných profiloch zaradených v našej evidencii odborníkov.Pri profilovaní sa zohľadňujú viaceré údaje, ktoré môžu ovplyvniť výber. Zohľadňované sú údaje súvisiace so vzdelaním, kvalifikáciou, odbornými skúsenosťami, jazykovými znalosťami a osobnostnými predpokladmi. Na základe uvedeného profilovania vyhodnotíme odborný profil dotknutej osoby a prípadnú vhodnosť jej zapojenia do projektu realizovaného pre zákazníka.Výsledok profilovania nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie. Výsledok profilovania vyhodnocuje podľa potreby príslušný zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý rozhodne o tom, či bude odborník oslovený v súvislosti s konkrétnym projektom.Toto profilovanie je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa efektívne vyhodnotiť vhodnosť zapojenia konkrétneho odborníka zaradeného v evidencii odborníkov do projektu realizovaného pre zákazníka prevádzkovateľa.

  Dotknutá osoba má právo namietať proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch v súlade s čl. 21 GDPR.
  Námietky môže zaslať e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: po dobu uchovávania odborného profilu dotknutej osoby v evidencii odborníkov vedenej prevádzkovateľom.

 • evidencia nezáujmu odborníkov v oblasti IT o budúcu/ ďalšiu spoluprácu s prevádzkovateľom Právnym základom spracúvania údajov dotknutých osôb (potenciálnych a bývalých dodávateľov prevádzkovateľa) je oprávnený záujem prevádzkovateľa zamedziť opätovnému kontaktovaniu osôb (odborníkov), ktoré nemajú záujem o spoluprácu na projektoch realizovaných prevádzkovateľom pre zákazníkov.Doba uchovávania: 10 rokov.
 • vedenie agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach V prípade, ak spracúvame osobné údaje dotknutej osoby na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.Doba uchovávania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom alebo exekučnom konaní. V súlade s Registratúrnym plánom je dokumentácia týkajúca sa súdnych sporov uchovávaná po dobu 10 rokov (registratúrne účely).
 • riadne označenie sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu Ak spracúvame osobné údaje dotknutej osoby na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (najmä Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).Doba uchovávania: do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom alebo exekučnom konaní.
  V súlade s Registratúrnym plánom je dokumentácia týkajúca sa súdnych sporov uchovávaná po dobu 10 rokov registratúrne účely).
 • právne zastupovanie, konzultovanie, pripomienkovanie návrhov zmlúv a textov (mimo konaní) V prípade, ak spracúvame osobné údaje dotknutej osoby na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.
  Osobné údaje dotknutej osoby poskytujeme advokátovi na základe oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb a platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv.

  Doba uchovávania: po dobu 5 rokov (od konca kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená služba právneho zastúpenia), v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu, kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a ochranu našich oprávnených záujmov a právnych nárokov.

 • zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.
 • manažment prístupov a kľúčový režim Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame
  osobné údaje dotknutej osoby na oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa. Dotknutými osobami sú zamestnanci, konatelia ale aj iné fyzické osoby, ktoré pracujú v priestoroch prevádzkovateľa resp. v informačných systémoch prevádzkovateľa. Doba uchovávania:
  dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv.
  Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov/ čipu na vstup do priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča/ čipu.
 • zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov Na základe súhlasu dotknutej osoby budeme spracúvať údaj o e-mailovej adrese dotknutej osoby, na ktorú jej budeme
  zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných produktov a služieb, organizovaných workshopov a newslettere. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby , ktorá má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu informovať zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných tovarov a služieb podobných tým, ktoré si u nás dotknutá osoba zakúpila. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

  Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje link na zrušenie odberu. V prípade, že si dotknutá osoba neželá ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, má možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

  Doba uchovávania: 5 rokov.

 • získavanie predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby (príjemcu elektronickej pošty) na marketingové účely (pred kontaktovaním) V prípade, ak potrebujeme na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely súhlas dotknutej osoby, sme v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách povinní ho získať pred tým ako ju kontaktujeme.V súlade so zákonom na tento účel (na získanie súhlasu) nepoužívame automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefax, elektronickú poštu ani služby krátkych správ.Spracúvanie uskutočňujeme na základe oprávneného záujmu uskutočňovať marketingovú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a vedieť preukázať získanie platného predchádzajúceho súhlasu na marketingové účely.

  Doba uchovávania: v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sme povinní uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je preukázateľný súhlas účastníka/ užívateľa zaznamenaný, a to po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu účastníkom/ užívateľom.

 • organizovanie spotrebiteľských súťaží Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie zahŕňa získavanie údajov registráciou do súťaže ako aj ďalšie spracúvanie v súlade s podmienkami súťaže, ktoré účastník akceptuje
  zapojením sa do danej súťaže.

  Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia údajov na tento účel, nie je možné sa zapojiť do organizovanej súťaže.
  Zapojenie sa do súťaže (udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel) je dobrovoľné. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže súhlas s podmienkami súťaže
  zverejnenými prevádzkovateľom, ako organizátorom súťaže.

  Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia spotrebiteľskej súťaže.

 • zasielanie ďakovných listov/ e-mailov Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutej osoby v prípade, ak je našim obchodným partnerom resp. osobou oprávnenou konať za obchodného partnera alebo s nami už v minulosti spolupracovala. Osobné údaje sú v rámci tohto účelu
  spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: prezentácia úspechov dosiahnutých vzájomnou spoluprácou s cieľom udržať aktívny kontakt s obchodným partnerom.

  Doba uchovávania: počas trvania a následne 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

 • poskytovanie benefitov pre dodávateľov resp. osoby oprávnené konať v mene dodávateľov Tento účel zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním rôznych benefitov pre zmluvných partnerov – dodávateľov (fyzické osoby podnikateľov) alebo pre osoby oprávnené konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) napr. predplatné časopisov, vouchery alebo poukážky na nákup u zmluvných partnerov. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa: poskytnutím výhod motivovať dotknuté osoby k ďalšej spolupráci s prevádzkovateľom.Doba uchovávania: po dobu trvania obchodno-právneho vzťahu s príslušným dodávateľom.
 • evidencia jázd dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) absolvovaných na služobných autách prevádzkovateľa pri vykonávaní činností pre prevádzkovateľa Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ak pri vykonávaní činnosti pre neho využijú vozidlo prevádzkovateľa a to v rozsahu podľa tzv. knihy jázd.Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem: ochrana majetku prevádzkovateľa a uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie nárokov prevádzkovateľa v súvislosti s prípadnou škodou spôsobenou na vozidle.Preukazovanie výdavkov na spotrebované pohonné látky a súvisiace vedenie tzv. knihy jázd je tiež zákonná povinnosť v zmysle zákona o dani z príjmov (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti); v tomto prípade sa spracúvanie uskutočňuje na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne.

  Doba uchovávania: údaje uchovávame po dobu 10 rokov a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, po dobu nevyhnutnú na obhájenie práv a záujmov prevádzkovateľa.

 • používanie profilu s fotografiou v pracovných e-mailoch zasielaných z domény prevádzkovateľa (v rámci vykonávania činností pre prevádzkovateľa) V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľov (právnických osôb), a to pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný.
  Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: do skončenia obchodnoprávneho vzťahu s dotknutou osobou (ak ide o FO-podnikateľa) alebo do skončenia obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom, ktorého štatutárnym orgánom (konateľom) je dotknutá osoba resp. do skončenia pôsobenia dotknutej osoby vo funkcii štatutárneho orgánu (konateľa) dodávateľa.

 • prevádzkovanie vlastného firemného profilu (FANPAGE) na sociálnych sieťachPri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) je našim oprávneným
  záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a záujemcami o naše služby prostredníctvom fanpage (fanúšikových stránok).

  Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FANPAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Tieto osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

  Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov.

  Facebook ukladá získané údaje ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Dotknutá osoba má nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov pričom s námietkou sa musí obrátiť na spoločnosť Facebook.

  Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platformy sociálnej siete:

  – Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

  – LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  – Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

  – Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

  Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fanpage (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

  Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ vystupujeme s prevádzkovateľom sociálnej siete
  Facebook ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

  Pri správe nášho profilu prevádzkovateľa zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku
  zaznamenáva Facebook okrem iného internetovú IP-adresu dotknutej osoby, ako aj ďalšie informácie. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

  Tieto informácie slúžia na to, aby nám, ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na:

  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

  https://www.facebook.com/help/pages/insights

  Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu:

  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • prezentácia spolupráce prevádzkovateľa s odborníkmi (dodávateľmi) zverejnením odborného profilu dotknutej osoby, vrátane fotografie na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil) Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľov (právnických osôb), pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas.Súhlas je dobrovoľný. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.Príjemcami zverejnených osobných údajov sú návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), prevádzkovatelia sociálnych sietí, poskytovateľ reklamných služieb prostredníctvom internetu, spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok.

  Doba uchovávania: do skončenia obchodnoprávneho vzťahu s dotknutou osobou (ak ide o FO-podnikateľa) alebo do skončenia obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom, ktorého štatutárnym orgánom (konateľom) je dotknutá osoba resp. do skončenia pôsobenia dotknutej osoby vo funkcii štatutárneho orgánu (konateľa) dodávateľa.

 • prezentácia činnosti prevádzkovateľa a podujatí organizovaných prevádzkovateľom zverejňovaním fotografií na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil)Na základe súhlasu budeme na sociálnych sieťach, na ktorých sme si vytvorili firemný profil, zverejňovať fotografie z rôznych našich aktivít a podujatí organizovaných prevádzkovateľom.Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.Príjemcami zverejnených osobných údajov sú návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), prevádzkovatelia sociálnych sietí, poskytovateľ reklamných služieb prostredníctvom internetu, spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok.

  Doba uchovávania: 10 rokov (od udelenia súhlasu).

 • registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Doba uchovávania: osobné údaje sú na tento účel uchovávané po dobu určenú Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).
 • vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných
  údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

  Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • vedenie agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).Doba uchovávania: osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).
 • prístup a disponovanie s elektronickou schránkou Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutej osoby, ktorá je nami oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou
  schránkou prevádzkovateľa, ktorú máme pridelenú. Pri udelení oprávnenia na prístup a disponovanie, osobné údaje dotknutej osoby poskytneme v rozsahu požadovanom zákonom správcovi modulu elektronických schránok v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: počas trvania oprávnenia udeleného dotknutej osobe.

 • vedenie agendy personalistiky a mzdovej agendy Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:
  1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo
  2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:
  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. opoisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 • plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
  dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • plnenie povinností voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia) Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Doba uchovávania: 10 rokov
 • plnenie daňových povinností prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Doba uchovávania: 10 rokov
 • plnenie povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Doba uchovávania: 10 rokov.

Informácie o súboroch cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom zariadení (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) pri návšteve webových stránok, a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby a prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám.

Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („cookies tretej strany“).

Na fungovanie našej webovej stránky používame tzv. nevyhnutné (potrebné) cookies umožňujúce
realizovať základné funkcionality webovej stránky.

Spracúvanie nevyhnutných cookies uskutočňujeme na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa) . Našim oprávneným záujmom je optimalizácia, funkčnosť a bezpečnosť webovej stránky.

Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete podať na nižšie uvedený e-mail prevádzkovateľa.
Nepoužívanie nevyhnutných cookies by mohlo negatívne ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Radi by sme s vašim súhlasom využívali aj tzv. dobrovoľné cookies (ktoré nie sú nevyhnutné):

Ide o tieto cookies:

 • štatistické/ analytické cookies – slúžia na vylepšenie funkčnosti webovej stránky sledovaním návštevnosti a používania webovej stránky návštevníkmi stránky;
 • marketingové cookies – zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom.
 • preferencie – umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá (napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate)

V prípade dobrovoľných cookies spracúvame osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby) . Udelenie súhlasu je dobrovoľné. O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty.

Kliknutím na tlačidlo „Povoliť všetky cookies“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane cookies tretích strán, ktoré na našej webovej stránke používame.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť zvoliť si nastavenie priamo na cookie lište a svoju voľbu potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Povoliť výber“.

Máte tiež možnosť vybrať si „Len potrebné cookies“ – kliknutím na toto tlačidlo zakážete všetky cookies spracúvané na základe súhlasu.

Kým na lište neurčíte svoje preferencie (nezakliknete žiadne tlačidlo), nebudú sa cookies ukladať, okrem nevyhnutných cookies.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte možnosť kedykoľvek vyvolať cookie lištu kliknutím na ikonu označenú ako „cookies“ v dolnej časti našej webstránky a súhlas so spracúvaním cookies odvolať resp. zmeniť svoje preferencie.

O jednotlivých používaných súboroch cookies vás bližšie informujeme priamo v cookie lište.

Využívame služby dodávateľa Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
(nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics). Služby Google Analytics nám umožňujú vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním vášho používania našej webovej stránky, pričom zber a hlásenie informácií sa uskutočňuje v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google.
Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu.

Pri využívaní služieb niektorých našich dodávateľov dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (Spojených štátov amerických príp. iných krajín, v ktorých sa nachádzajú podniky v skupine).

Na prenos údajov Google používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:
https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Podmienky ochrany súkromia Google: https://policies.google.com/privacy

Dodávateľ Zendesk, Inc. (USA) na prenos údajov v rámci skupiny využíva záväzné vnútropodnikové pravidlá:
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf

Podmienky ochrany súkromia Zendesk, Inc.: ttps://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

Na prenos údajov Meta Platforms Inc. využíva štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Podmienky ochrany súkromia Meta Platforms Inc.:
https://www.facebook.com/policy.php

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Trvalé cookies
zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo dokým ich nevymažete.

Prevádzkovateľ: spoločnosť TITANS freelancers, s.r.o., so sídlom: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 89105/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 (0) 908 857 752, e-mail: [email protected]

Kontakt na zodpovednú osobu: [email protected]

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru. najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov osobných údajov dotknutých osôb aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externí sprostredkovatelia v oblasti obchodu,
 • zmluvní sprostredkovatelia, ktorí na základe pre nás získaného súhlasu vkladajú do našej databázy odborníkov ich
  profily, nad ktorými vykonávajú na základe našich pokynov profilovanie a prideľovanie týchto odborníkov do projektov našich zákazníkov,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • poskytovateľ reklamných služieb prostredníctvom internetu,
 • spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí dodávatelia programátorských prác a systémových a implementačných prác,
 • dodávatelia služieb inštalácie, integrácie, migrácie, konfigurácie, customizácie, custom development, reportingu a školenia softvérových produktov,
 • spoločnosť vykonávajúca projektovanie, vývoj, implementáciu a ďalšie súvisiace služby v oblasti informačných systémov a softvéru,
 • spoločnosť, ktorá je externým dodávateľom účtovných služieb,
 • externý spracovateľ registratúry,
 • externí poskytovatelia benefitov (v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb na účely odovzdávania poukážok),
 • externý poskytovateľ auditných služieb,
 • externý poskytovateľ príslušného SW riešenia a databázy v cloude,
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • externý poskytovateľ administratívnych služieb a sprostredkovateľských služieb (vrátane sprostredkovateľských služieb vyhľadávania a výberu kandidátov na účasť na projektoch realizovaných pre tretie osoby),
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram,
 • návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) vo vzťahu k na nich zverejneným údajom,
 • dodávateľ softvérových produktov a komunikačných služieb Microsoft Corporation,
 • dodávateľ softvérových produktov a komunikačných služieb, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko,
 • poskytovatelia SW riešení na elektronické podpisovanie dokumentov (ANASOFT APR, spol. s r.o. – okdokument.com a Digital factory s.r.o. – signi.com),
 • dodávateľ softvéru na odosielanie správ a live chat na našej webstránke (Smurtsupp.com, s.r.o.),
 • správcovská spoločnosť Sandberg Capital,
 • správca budovy, v ktorej si prevádzkovateľ prenajíma priestory.

Na základe udeleného súhlasu poskytneme osobné údaje odborníka zaradeného v našej evidencii odborníkov našim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú má daný odborník kvalifikáciu alebo na ktorú sa špecializuje.

Príjemcami osobných údajov sú aj príjemcovia mailových správ obsahujúcich profil dotknutej osoby.

V prípadoch, kedy spracúvame osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a osobné údaje dotknutej osoby chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany súkromia poskytovateľov platformy sociálnej siete:

– Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

– Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

Podmienky ochrany súkromia Google: https://policies.google.com/privacy

Bližšie informácie o tom, ako Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete tu:
https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

.

Uskutočňuje sa prenos údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii (mimo Európskej únie)?

Pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola
zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov do USA sú využívané štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Facebook, Instagram:
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

Twitter:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Pri poskytovaní softvérových produktov a komunikačných služieb dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenos údajov v tomto prípade sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Pri využívaní služieb dodávateľa Google Ireland Limited dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (Spojených štátov amerických). Na prenos údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:
https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Pri realizácii niektorých projektov so zákazníkmi v tretích krajinách (mimo EÚ) môže dochádzať k prenosu osobných údajov odborníkov, ktorí sa zúčastňujú resp. sú kandidátmi na účasť v projektoch realizovaných pre zákazníkov. O konkrétnom zamýšľanom prenose a o podmienkach jeho uskutočnenia budeme odborníkov informovať vždy osobitne podľa toho, o akého zákazníka ide. V prípade, ak nepôjde o krajinu zaručujúcu primeranú úroveň bezpečnosti v zmysle rozhodnutia
Európskej komisie, budú na prenos využité iné inštitúty v súlade s GDPR. Zároveň v prípade, ak by neexistovalo rozhodnutie o primeranosti ani primerané záruky prenosov, uskutočníme takýto prenos len na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk) alebo v prípade, ak je takýto prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby.

Budú osobné údaje dotknutej osoby použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov
dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho
marketingu
, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Späť na hlavnú stránku?

Hlavná stránka

32 604

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

679

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days